Главная Новости Архив Новостей
ВСТУПНІ ЗАВДАННЯ ФІЗИКА 2009-2010 PDF Печать E-mail

ВСТУПНІ ЗАВДАННЯ

ФІЗИКА

 

1. Максимальний об'єм води, яка може вміститися в скляній банці, дорівнює 3 л. Вага банки, вщент заповненої водою, становить 40 Н. Визначте об'єм скла, з якого виготовлена банка. Густина скла рс = 2500 кг/м3, густина води pв = 1000 кг/м3, g = 10 Н/кг.

2. На мал. 1 подано графік зміни відстані від мурашки до точки її старту. Відомо, що вона весь час рухалася зі сталою швидкістю, не проходячи при цьому через одну й ту саму точку двічі. Перші та останні три секунди своєї подорожі вона рухалася по прямій лінії. За графіком визначте модуль швидкості мурашки та пройдений нею шлях. Накресліть траєкторію її руху в масштабі 1 : 10.

3. Ехолот, встановлений на батискафі, що підіймається з води зі сталою швидкістю V = 3 м/с, посилає короткий звуковий імпульс. На якій глибині знаходився в цей момент ехолот, якщо глибина моря у місці занурення Н=3 км, а відбитий від дна імпульс ехолот зареєстрував у момент виходу на поверхню? Швидкість звуку у воді Vзв = 1500 м/с.

4. Два бруски масами m1 = 200 г та m2 = 300 г з'єднані легкою пружиною і насаджені на гладку вертикальну спицю. Нижній кінець спиці впирається у горизонтальну поверхню стола, брусок масою m1 знаходиться внизу (мал. 2 а). У такому положенні довжина стиснутої пружини L1 = 12 см. Якщо цю конструкцію підвісити на нитці, прикріпивши її до другого бруска масою m2 (мал. 2 б), то довжина пружини становитиме L2 = 22 см. Якою буде довжина пружини, якщо конструкцію підвісити аналогічно, але нитку прикріпити до першого бруска масою m1?

5. За результатами вимірювання тиску рідини на різних глибинах у відкритому резервуарі, біля дна резервуара тиск становив P1 = 34,8 кПа, а на відстані h = 1 м від дна Р2 = 27,8 кПа. Визначте густину та висоту стовпа рідини у цьому резервуарі. Вимірювання проводилися за допомогою манометра, який показував різницю між повним тиском на даній глибині та атмосферним тиском. При обчисленнях вважати g = 9,8 Н/кг.

6. Металевий брусок, що має форму куба, підвішений на довгій тонкій невагомій і нерозтяжній нитці так, що одна з його граней горизонтальна. За допомогою динамометра, прикріпленого до іншого кінця нитки, вимірюють вагу кубика у повітрі та в рідині, що знаходиться в широкій посудині. Залежність показів динамометра від відстані нижньої грані кубика до дна посудини подана на графіку (мал. 3). За даними графіка визначте висоту стовпа рідини в посудині, довжину ребра кубика, а також густину рідини та густину речовини, з якої виготовлено кубик. Зміною рівня рідини в по­судині при зануренні кубика знехтувати. Динамометр у рідину не занурюється. Силою Архімеда у повітрі знехтувати. При обчисленнях вважати g = 10 Н/кг.

7. На краю горизонтальної поверхні стола лежить, частково виступаючи за край, тонкий однорідний дерев'яний стержень. Щоб трішки підняти кінець стержня, що виступає за край стола, потрібна мінімальна сила F1 А щоб підняти кінець стержня, який знаходиться на столі, потрібно натиснути на кінець, який виступає, з мінімальною силою F2. Визначити, яка частина стержня виступає за край стола, якщо відомо, що F2 = 4F1.

8. У склянку масою mс = 100 г налили mв = 200 г гарячої води, температура якої t = 60 °С. Після встановлення теплової рівноваги виявилось, що температура склянки підвищилася на ?t = 40 °С. Визначте початкову та кінцеву температури склянки. Питома теплоємність води cв = 4200 Дж/(кг ? °С), питома теплоємність скла сс = 840 Дж/(кг ? °С). Втратами тепла знехтувати.

9. До калориметра, в якому знаходиться вода масою mв = 2,5 кг за температури tв = 5 °С, помістили шматок льоду масою mл = 700 г. Після встановлення теплової рівноваги виявилось, що маса льоду збільшилася на m = 64 г. Визначте початкову температуру льоду. Питома теплоємність води cв = 4200 Дж/(кг ? °С), питома теплоємність льоду сл = 2100 Дж/(кг ? °С), питома теплота кристалізації води ?в = 3,35 ? 105 Дж/кг. Втратами тепла знехтувати.

10. Використовуючи два резистори з певними опорами R1 та R2, збирають два кола: в одному їх з'єднують послідовно, а в другому – паралельно. За графіком залежності сили струму в кожному з кіл від прикладеної напруги (мал. 4) визначте, якому з'єднанню відповідає кожен з графіків, а також обчисліть значення опорів R1 та R2 кожного резистора.

11. Два автомобілі рухаються прямою дорогою в одному напрямку. У початковий момент часу відстань між автомобілями l = 300 м. Швидкість першого автомобіля v0 = 36 км/год, а другого – удвічі більша. Обидва автомобілі одночасно починають розганятися зі сталими прискореннями. Прискорення першого автомобіля а = 1 м/с2, а другого – удвічі менше. Визначити мінімальну відстань між автомобілями під час руху.

12. Масивна платформа рухається зі сталою швидкістю v0 по горизонтальній підлозі. М'яч, що знаходився на задньому краї платформи, внаслідок удару починає рухатися зі швидкістю и = 2v0 відносно платформи, причому вектор u утворює з горизонтом кут ? = 60° (мал. 5). На яку максимальну висоту над підлогою підніметься м'яч? На якій відстані від краю платформи буде знаходитися м'яч у момент приземлення? Висотою платформи та опором повітря знехтувати. Всі швидкості лежать в одній вертикальній площині.

13. Через легкий блок з нерухомою віссю перекинута легка нерозтяжна нитка так, що її кінці звисають вертикально. До них прикріплені бруски масами по т = 400 г кожен. На один з брусків поклали важок масою m0=200 г. Знайдіть силу тиску важка на брусок у процесі руху, а також силу тиску на вісь блока. Тертям в осі блока знехтувати.

14. Сталева кулька масою m = 0,1 кг падає без початкової швидкості на горизонтальну поверхню стола з висоти h1 = 0,5 м і відскакує після удару на висоту h2 = 0,4 м. Знайдіть середню силу тиску кульки на стіл під час удару, якщо його тривалість т = 0,02 с. Опором повітря знехтувати. Дію сили тяжіння на кульку під час удару не враховувати.

15. Дві посудини, що містять кисень за температури 300 К, з'єднані тонкою горизонтальною трубкою сталого перерізу. У трубці знаходиться краплинка ртуті, яка її перекриває. У початковий момент об'єми кисню по обидва боки від краплини однакові й дорівнюють по 40 см3 кожен. Коли одну посудину повільно нагріли на 3 К, а другу охолодили на 3 К, то краплина ртуті в трубці змістилася на 1 см. Визначити площу поперечного перерізу трубки.

16. Посудина об'ємом V= 5 л містить сухе повітря при тиску Р1 = 1 атм. До посудини впорснули воду масою m = 1,5г. Під час досліду в посудині підтримується стала температура 100 °С. Чи буде пара, яка утворилася в процесі випаровування води, насиченою? Визначте вологість повітря і тиск вологого повітря в посудині після встановлення рівноваги.

17. Маленька заряджена кулька прикріплена до легкої непровідної нитки та знаходиться у рівновазі в однорідному горизонтальному електричному полі. Маса кульки m, заряд додатній і дорівнює q. Визначте модуль напруженості електричного поля та кут між ниткою і вертикаллю, знаючи, що сила натягу нитки вдвічі більша від сили тяжіння, яка діє на кульку.

 
 

Голосование

Вам больше всего нравится ...